شعر:عشق

عشق شاید تکه سنگی باشد

در خیابان همیشه

کوچه ی عمر

که فقط خرده نگاهی

از سر خردی آن

پیشکشش می داریم

و به تیپایی عمیق

از سر کوچه ی عمر

از خیابان همیشه

به برون می رانیم.

غافل از آنکه به یک عشق

 به یک حس بلند

لگدی از سر در ماندگی و

خردی خویش می رانیم...

/ 0 نظر / 7 بازدید