شعر:خیال خام باران

دیشب
     باران
با ظریف انگشتانش
                 به اتاق شیشه ایم
                                 می کوبید
تا چهره ی زیبایت را ،
                       در هر قطره اش
                                  بر من بفروشد...
             هه..
                 باران خود فروش
می پرورد
        چه خام خیالی...
نمی داند باران که دیشب
                    یادت
                       در آغوش من خفته بود.
             آرام و مهربان.

/ 0 نظر / 10 بازدید