شعر:پائیز

بوی پائیز می آید...
تمام جسم ِ دلم
      تمام خانه ی اتاقم
           تمام روحم
                بوی پائیز می دهد.
نکند پیر شده باشم؟!
نمی دانم احساس پیری
                             بوی پائیز می دهد
یا پائیز بوی کِــرِخ ِ احساسِ پیری.
ببین ، دروغ نمی گویم
                             دلم  غربت غروب پائیز را دارد ...
 نکند پیر شده باشم؟!
آخر تمام روحم درد می کند
                              و تمام تنم آشفته است.
بوی پائیز می آید امّا
              روز داغ شهریوری که پائیز نمی شناسد!
                      و  تمام مو هایم سیاه است، درست مثل چشمانت...
قصه چیست؟...

از نو می گویم :
                    نه پائیز است، نه پیر شده ام
                                 تنها دلم عجیب گرفته است...

/ 0 نظر / 11 بازدید